Svētku ziņas

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai

Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievēro Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk- MK rīkojums Nr.655) noteikto (https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu), kā arī Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības.(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)

Vairāk informācijas: ŠEIT