SVĒTKU KOMANDA

Agra Bērziņa

Agra Bērziņa Svētku izpilddirektore

Agra Bērziņa

IX, X, XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore
Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore

Tikai reizi piecos gados dzimst unikāla pieredze – vienas nedēļas laikā rodas īpaša spēja līdzdarboties, spēja līdzradīt un spēja līdzi just. Mainās laikmets, tehnoloģijas, prasības un iespējas, bet nemainīgs paliek pats būtiskākais – tradīcijas kodols – bērnu un jauniešu vēlme muzicēt un daudzveidīgi mākslinieciski izpausties. Ar skanīgām balsīm, raitiem deju soļiem tie godina Dziesmu un deju svētku tradīciju arī mūsdienās.

Nāksim visi kopā, gavilēsim priekā un rotāsim Latviju skanīgā dziesmā un ritmiskā dejā! 
Artis Velšs

Artis Velšs Svētku Operatīvās vadības grupas vadītājs

Artis Velšs

XII Latvijas Skolu jauntnes dziesmu un deju svētku Operatīvās vadības grupas vadītājs

Dziesmu un deju svētki ir lielākais publiskais pasākums (pasākumu intensitātes un dalībnieku skaita ziņā) Latvijā – svētku noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē vienkopus ir pulcējis vairāk kā 67 000 cilvēkus, tādējādi kļūstot par apmeklētāko publisko pasākumu Latvijas vēsturē. No drošības viedokļa droši var apgalvot, ka Svētki tiešām norit kā Svētki un Svētku būtībā ir iekodēts kāds īpašs drošības garantijas kods.

Drošība nav stāvoklis, kas rodas pats no sevis. Tā ir tūkstošiem Svētku dziedātāju un dejotāju, mūziķu un skolotāju, vecāku un draugu, mediķu, glābēju, policistu un daudzu citu kopīgi radīta drošības sajūta!

Lai gatavošanās un paši Svētki izdotos, notiktu drošībā – rūpēsimies katrs par sevi un arī viens par otru, rotāsimies drošības un Svētku kopības sajūtā!

Astra Aukšmuksta VISC Intrešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja

Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja
Līdzdarbojusies IX, X, XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē

Lai patiess prieks un gandarījums par sevi un citiem lielajā Dziesmu un deju svētku tradīcijas saimē, piedzīvojot kopīgus svētkus, līdzdalību un piederību, iegūstot jaunu pieredzi un iemantojot draugus un domubiedrus! Tradīcija ir tik stipra un dzīvotspējīga, cik stipri un ieinteresēti, prasmīgi un radoši, darbīgi un atbildīgi esam paši.

Lai mums visiem kopā izdodas radīt Svētku gaviles!

Rita Platpere Koru projektu vadītāja

VIII, XI, X, XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru projektu vadītāja
Koru koncerta “Dziesmu bērns” un koru koncerta “Dziesmu koks” projektu vadītāja

Cilvēks ir kā dziesma, kas sākas un beidzas, taču katrs cilvēks skan citādāk un īpašāk. Dziesmusvētki ir tā īpašā diena, kad dziesma un cilvēks satiekas un kļūst par vienu veselu, kad dziesma pārņem un vieno mūs pašus, mūsu zemi un tautu.

Nāc gavilēt! Nāc dziedāt! Lai skan kā tautas dziesmā - pār kalniem un pār lejām!
Zanda Mūrniece

Zanda Mūrniece Tautas deju projektu vadītāja

Zanda Mūrniece

IX, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertu virsvadītāja
IX, XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju projekta vadītāja
Tautas deju lieluzveduma “Saule vija zelta rotu” projekta vadītāja


Tu zini, ka īsta vasara nebūtu bez vainaga un Jāņuzālēm, ka rudens nav iedomājams bez peļķēm, kurās var spoguļoties un kurām var lekt pāri vai vidū!
Tu zini, ka ziemā var ēst visskaistākās sniegpārsliņas vai dejot līdzi tām. Un arī to, ka pavasaris skan visskaistāk  pumpuros, putnos, …

Dziesmu un deju svētkos mēs visi esam Latvija – lepni, gudri, skaisti!
Deju svētkos Tu izdejo Latviju – soļos, skaņās, tautas tērpu un rotu krāšņumā! Tu, es un mēs visi izdejosim Sauli, izdejosim Latviju!
Inese Leoho - Čudare

Inese Leoho - Čudare Mūsdienu deju projekta vadītāja

Inese Leoho - Čudare

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma “Augstāk par zemi” projekta vadītāja

Dziesmusvētku tradīcijas sakņojas mūsos. Tās aug un paplašinās kā spēcīga un stabila ozola zari. Lepnums un prieks, ka bērniem un jauniešiem ir vēlme un iespēja veidot, attīstīt tālāk dziesmu un deju svētku tradīciju.
Liels prieks, ka otro reizi Svētkos tiks izdejots mūsdienu deju lieluzvedums! To izdejos bērni un jaunieši, kuriem mūsdienu deja ir viņu lielā mīlestība un liek acīm iemirdzēties spožāk. Nav lielākas vērtības šajā pasaulē kā bērns, kuram mirdz acis, kurš ir iedvesmots dalīties savā priekā un kopīgi to piedzīvot.

Rotāsimies kopā! Lai prieki un gaviles veido Svētkus krāšņus un neaizmirstamus!
Egils Šķetris

Egils Šķetris Instrumentālās mūzikas projektu vadītājs

Egils Šķetris

VII, IX, X, XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku instrumentālās mūzikas projektu vadītājs
Simfoniskās mūzikas koncerta “Simfoniskie rotājumi” un
pūtēju orķestru koncerta “Skaņu rota Latvijai” projektu vadītājs

Dziesmu svētku tradīcija aizsākās 19.gadsimtā, un tās galvenā vērtība ir kopmuzicēšana, kad tūkstošiem dalībnieku apvienojas vienotā priekšnesumā.
Priecājos, ka bērniem un jauniešiem ir iespēja šo tradīciju turpināt un stiprināt, dzīvojot jau 21.gadsimtā – laikā, kad strauji mainās tehnoloģijas un garīgās vērtības.
Aicinu ikvienu Svētku dalībnieku apzināties sevi kā šīs tradīcijas nozīmīgu sastāvdaļu un tās pārmantotāju!

Novēlu svētkos muzicēt ar patiesu prieku, ļaujot to sajust arī klausītājiem un skatītājiem! Nāc gavilēt!
Māra Mellēna

Māra Mellēna Folkloras programmas režisore

Māra Mellēna

X, XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas režisore
Folkloras kopu individuālās programmas un koncerta “Zum, kā bišu stropā”, folkloras kopu rotaļu programmas “Rotaļu vija Latvijai” un folkloras konkursu uzvarētāju koncerta “Rotā saule, rotā bite” projektu vadītāja

Latviešu tradicionālajā kultūrā jaunas meitas rotā pavasaros – dzied ārā skanīgos pavasara vakaros ar piedziedājumu rotā!, rotā!, gani gavilē no pavasara līdz rudenim sasaucoties un sadziedoties, tā veidojot greznu skaņu ainavu kopā ar putniem, vēju un citām dabas skaņām.

Bites, ik gadu vācot medu no pavasara līdz rudenim, zum un sīc, saule rotā, rotājas un rotaļājas saules mūžu. Bite ir viens no saules simboliem latviešu tradicionālajā kultūrā. Tāpēc folkloras programma “Rotā saule, rotā bite” aicina rotājot un gavilējot izrādīt skaņas balsis un to saskaņu ikdienā un koncertsituācijās individuāli un mazās grupās. Rosina visiem programmas dalībniekiem kopā savīt “Rotaļu viju Latvijai” dziedot, dejojot, muzicējot ar tradicionāliem instrumentiem. Rotaļu vijā iepinies arī stāsts par dravniecību, biškopību, bišu un cilvēku sadarbību, kā arī tiem tikumiem un netikumiem, par kuriem vislabāk izstāstīt, izmantojot līdzību ar biti.

Savukārt folkloras kopu programmās Vērmanes dārzā un Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” rotāsies un rotaļāsies Latvijas novadu tradicionālās kultūras savdabība gan pārmantotas tradīcijas pamatīgumā, gan tās radošā pārinterpretācijā šodien, šeit un tagad.

Lai visiem svētku dalībniekiem bites čaklums, greznas saziņas un sadarbības prasmes svētku sagatavošanā un pašā svētku notikumā!

Lai bites spārnu vieglums kustībās, toņu un virstoņu saskaņa svētku skaniskajā ainavā un medus kūkas saldums svētku pēcgaršā!

Lai svētkos zum kā bišu stropā! Rotā saule, rotā bite!
Antra Strikaite

Antra Strikaite Tautas mūzikas projekta vadītāja

Antra Strikaite

X, XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas mūzikas koncerta projekta vadītāja
Tautas mūzikas koncerta “Līdz pašām debesīm” projekta vadītāja

Gan ikdienā, gan svētkos, bet īpaši Dziesmusvētkos ir liels prieks, gandarījums un lepnums par mūsu Latvijas talantīgajiem, dziedošajiem un muzicēt gribošajiem un varošajiem  bērniem un jauniešiem, kuri piedalās mākslas procesu veicināšanā, jaunu mākslas darbu radīšanā un savu nacionālo tradīciju saglabāšanā un turpināšanā.

Lai rotājamies skaņās, dziesmās un gavilēs! Lai ir dziedāt, spēlēt un dejotprieks!
Dita Pfeifere

Dita Pfeifere Kokļu mūzikas un ielu koncertu projektu vadītāja

Dita Pfeifere

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta “Es varēju lielīties!” projekta vadītāja
XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Ielu koncertu projekta vadītāja

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir apliecinājums tam, ka latviešu nācijas kolektīvā apziņa ir dzīva un tiek nodota no paaudzes paaudzē. Bērni un jaunieši tiecas būt klātesoši dziesmu un deju svētkos un kļūst pa tradīcijas turpinātājiem un tālāk nesējiem.

Kokle ir latviešu tautas mūzikas instruments, kas nes sevī dzīvo mūzikas garu un latvisko kodu.  Leģenda vēsta, ka  kokle ir  dziedošais koks, kurā iemiesojusies cilvēka dvēsele.

Prieks, ka tik daudzi bērni un jaunieši Latvijā izvēlas apgūt kokles spēles prasmi un ka kokļu mūzikas koncerts ir iekļauts XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programmā.

Rotā un rotājies Svētkos!

Sandra Mieze Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projektu vadītāja

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas “Radi rotājot”  – mākslas izstādes, tērpu finālskates un tērpu parādes projektu vadītāja

Bagātais latviešu tautas kultūras mantojums – gadskārtu ieražas, ģimenes godu tradīcijas, sadzīves paražas un ticējumi, tautasdziesmu bagātais pūrs un tautas tērpu daudzveidība – ir vērtības, kas rūpīgi kopjamas un saglabājamas nākamajām paaudzēm.

Priecājos, ka XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā programmā “Radi rotājot” būs iespēja redzēt, kā mūsu nākamās paaudzes prot šo kultūras mantojuma “pūru vēdināt”, izmantot to, lai radītu jaunas vērtības – rotas, rotājumus un lai paši rotātos.

Dace Jurka Vērmanes dārza programmas vadītāja

X, XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vērmanes dārza programmas vadītāja

Liels prieks, ka trešo reizi Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā Rīgā, Vērmanes dārzs, tiks rotāts, piepildīts, pieskandināts ar krāšņu Svētku notikumu virkni, kas ikvienam no mums ļaus būt par Svētku dalībnieku.

Vērmanes dārza Svētku programmas radošā komanda rūpēsies, lai mūzika, teātris, deja, rotaļāšanās un draudzēšanās vairo prieku par kopā būšanu, pozitīvām emocijām Svētku laikā.

Piedzīvosim Svētku burvību kopā – iesaisties, piedzīvo, izbaudi, gavilē!
Aiga Vasiļevska

Aiga Vasiļevska Diasporas kolektīvu koordinatore

Aiga Vasiļevska

XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku latviešu diasporas māksliniecisko kolektīvu koordinatore

Ar katriem Svētkiem arvien vairāk un vairāk pieaug latviešu diasporas interese par Dziesmu un deju svētkiem Latvijā. Un nu jau otros Svētkus uz Latviju brauks paprāvs pulciņš bērnu un jauniešu gan no Eiropas, gan  no Austrālijas.
Dziesmu un deju svētki ir tilts uz Latviju un latvietību. Un priecē tas, ka Dziesmu un deju svētki latvietību un piederību savai tautai un kultūrai palīdz uzturēt tieši bērnos.

Foto autore: Elizabete Džeina Rubene

Lai tradīcija un vēlme piederēt savai zemei – Latvijai liek gavilēt visas pasaules latviešu bērniem!
Gaidīsim jūs Rīgā, lai kopīgi dziesmā, dejā un rotaļā uzgavilētu mūsu Latvijai!

Kristīne Bulka Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pasākumu projektu vadītāja

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošā pasākuma “Radi, rādi, raidi!” projekta vadītāja


Saulīte un gaisma rotājas ap mums un mūsos pašos, atstarojot radošumu, rotāšanās noslēpumu un mīlestību. Ikreiz, kad profesionālās izglītības iestāžu jaunieši līdzdarbojas Svētku programmā, mēs jūtam, ka visa Latvija rotājas.

Lai katram Svētku dalībniekam izdodas saredzēt skaistāko skata mirkli, kad saulīte no rīta, pašā agrumā, pa zemes virsu sāk rotāties un katram cilvēkam šī rotaļa iegulstas sirsniņā.

Monika Daļecka Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pasākumu projektu vadītāja

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošā pasākuma “Radi, rādi, raidi!” projekta vadītāja

Svētkos ir iespēja piedzīvot neaprakstāmu kopības sajūtu, savstarpēju sadarbību un cieņu, paļaušanos vienam uz otru un draudzīgu pleca sajūtu, strādājot un radot Svētkus kopā. Tā ir liela dāvana piedzīvot un būt kopā ar jauniešiem viņu piedzīvojumos un priekā!

Novēlu, lai Latvijas bērnu un jauniešu prieks, gaviles, dziesmas un dejas izrotā ikviena sirdi!

Iveta Zelča Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu pasākumu projekta vadītāja

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākuma “Roku rokā dziesmu rotā” bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām projekta vadītāja

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir viena no mūsu skaistākajām tradīcijām. Svētki, kurus gaida lieli un mazi – gan tie, kas dzied, dejo un muzicē, gan tie, kuriem svētki nozīmē būt vienkārši kopā. Ikvienam svētku dalībniekam tas ir milzīgs emociju un piedzīvojumu virpulis, kurš ilgi paliek atmiņā.

Lai šī tradīcija arī turpmāk rotā mūsu tautu un liek sirdij priekā gavilēt!
Inese Liepiņa

Inese Liepiņa Vides izglītības projekta vadītāja

Inese Liepiņa

Vides izglītības projekta “Klimatam pozitīvi XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” vadītāja

Jau trešos Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus kopā ar visiem Svētkos iesaistītajiem mēģināsim darīt „zaļākus” – videi draudzīgākus Svētkus!
Dziesmu svētku organizēšana ir īpašs piedzīvojums vairāku gadu garumā, kas piepildīts ar daudz emocijām, iedvesmojošs ceļojums kopā ar mūsu zemes radošākajiem cilvēkiem un aktīvākajiem bērniem un jauniešiem.
Ja visu Svētku dalībnieku radošo enerģiju varētu pārvērst elektrībā, tā sildītu vistālākos Latvijas nostūrus līdz pat nākamajiem Svētkiem!

Visiem kopā vēlu gavilēt un nepēdot! Lai pēc mums paliktu tikai zaļas pēdas un labi darbi!

Inga Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību vadītāja

XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja

Garšas, smaržas, skaņas, maņas – viss nedēļas laikā saspringst līdz maksimālai robežai, nospriegojas kā labi uzskaņota stīga. Draugi, kolēģi, žurnālisti, fotogrāfi, operatori mirdz no emocijām un darāmā darba. Kaut ko tādu var piedzīvot tikai reizi piecos gados.

Lai top gaviles! Lai rotā sirds!
Aija Freija

Aija Freija Reklāmas projektu vadītāja

Aija Freija

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku reklāmas projektu vadītāja

Ikvienam no mums – gan lielam, gan mazam – reizi piecos gados ir iespēja svinēt dziesmu un deju visas Latvijas bērnu un jauniešu balss, deju soļu apskautiem!

Liels prieks un reizē arī pārsteigums, ka laikā, kad digitālās ierīces un sociālo tīklu platformas ievērojami maina gan mūsu savstarpējo komunikāciju vienam ar otru, gan izpratni par vērtībām, tradīcijām, vēl joprojām ir tūkstošiem Latvijas bērnu un jauniešu, kas sevi, savu radošumu attīsta caur dziesmu dziedāšanu, dejo dejošanu, muzicēšanu, koklēšanu, rotaļāšanos.

Svētku dalībniekiem vēlos uzgavilēt par to, ka turpināt nest Dziesmu un deju svētku tradīciju nākotnē!

Par skanīgu atkalsatikšanos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!
Elīna Meiere

Elīna Meiere Sociālo mediju projektu vadītāja

Elīna Meiere

XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sociālo mediju projektu vadītāja

Kad tūkstoši satiekas, lai svinētu savu radošumu, tad ar dziesmām, dejām un gavilēm tiek izrotāta ne tikai Rīga, bet arī digitālā pasaule. Sociālie tīkli Svētkos burtiski pulsē līdzi saviļņojumam un dod iedvesmu tālāk – pārējai tagadnes un nākotnes Latvijai.

Saglabāsim un stiprināsim tradīcijas, iedzīvinot tās arī tiešsaistē! Lai sociālie tīkli kļūst par virtuālu satikšanās vietu, kur kopā gaidīt Svētkus, gatavoties, rotāties un beigu beigās gavilēt priekā!
Līva Čudere

Līva Čudere Svētku partneru un tautas deju laureāta koncerta projektu vadītāja

Līva Čudere

XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku partneru projektu vadītāja
Tautas deju laureātu koncerta “Tā tik ir vasara!” projekta vadītāja

Sajūta ir neizsakāma vārdos, ko rada brīdis, kad esi Mežaparka estrādē kā viens no dziedātājiem un vienā balsī vari dziedāt un gavilēt ar tūkstošiem vienaudžu. Tas ir brīdis, kad saprotam, ka jauniešos ir spēks un tieši viņi ir tie, kuri šo valsti vedīs uz priekšu un turpinās Svētku tradīciju, kas aizsākusies pirms 60 gadiem.

Svētki ir brīdis, kad nav nozīmes, no kuras Latvijas puses nāc un vai tev ir 10, 17 vai 50 gadi, jo visi kopā esam gatavi piepildīt piecos gados izlolotu sapni – Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus.

Gavilēsim kopā, jo Svētki ir Latvijas rota, kura mirdz no visu mūsu spīdošajām acīm, esot kopā Svētkos un turpinot tradīciju!

Didzis Kauliņš Svētku partneru projektu vadītājs

X, XI, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku partneru projektu vadītājs
IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Jau agrā bērnībā, dziedot Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas Zēnu korī, man bija tā iespēja piedalīties Dziesmu svētkos. Tas bija neaprakstāms piedzīvojums, enerģētisks lādiņš un fantastiska kopā būšana. Mēģinājumu dienas, gājiens un visbeidzot lielie koncerti bija tas, ko vēl līdz šim atceros un turu sevī kā vislielāko dārgumu, ko spodrinu katros nākamajos Dziesmus un deju svētkos.

Kopskaņa, vējš, gaviles un prieks – tā ir mana Svētku sajūta atrodoties dziedātāju augšējās rindās Lielajā Mežaparka estrādē!  Arī tagad kā organizatoram šīs sajūtas joprojām ir tuvas un piederošas!

Novēlu visiem turēt svētus mūsu Tautas Gara svētkus! Nāc gavilēt Latvija!
Evita Kļaviņa

Evita Kļaviņa Svētku partneru projektu vadītāja (prombūtnē)

Evita Kļaviņa

IX, X un XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku partneru projektu vadītāja
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku komunikācijas un mārketinga grupas vadītāja

Katri Dziesmu un deju svētki ir īpašs un neatkārtojams notikumu virpulis, kas spilgti paliek atmiņā un raisa pārdomas vēl ilgu laiku. Esmu Svētkus baudījusi gan kā dalībniece, gan kā skatītāja, un septiņus Svētkus bijis pagodinājums papildināt Svētku rīkotāju komandu.

Kā dalībniecei man visspilgtāk atmiņā palikuši brīži pirms ģenerālmēģinājumiem Daugavas stadionā, kad skan ievadvārdi, bet dejotāji, skaisti saposušies, roku rokā gaida savu uziešanu uz deju laukuma – valda miers, jo lielais sagatavošanās darbs ir paveikts, un arī satraukums, jo tūlīt sāksies pats nozīmīgākais Svētku brīdis! Ir sajūta, ka ikviens elpo vienā ritmā un visiem acis mirdz Svētku priekā!

Lai katram Svētku dalībniekam izdodas sajust kopības sajūtu, to īpašo sajūtu, ko iespējams notvert tikai Dziesmu un deju svētkos. Ar gavilēm, smaidiem un mirdzumu acīs piepildīsim ne tikai Rīgu, bet visu Latviju!

Monta Cimdiņa Svētku komunikācijas komandas asistente

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku komunikācijas komandas asistente

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir par kopā būšanu –  skolā, kolektīvā, mēģinājumos, dziesmās un dejās. Uz Mežaparka Lielās estrādes skatuves, deju laukumos vai skatītāju rindās. Brīdis, kad mēs no indivīda kļūstam par nozīmīgu Svētku ķēdes posmu, lai šī kopā būšana notiktu.

No sirds saku paldies ikvienam Svētku dalībniekam par iespēju sajust šo maģisko kopā būšanas mirkli!

Lai mums skaista kopā gavilēšana!

Ernests Ronis Dalībnieku reģistrācijas identifikācijas karšu koordinators

IX, X, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku reģistrācijas identifikācijas karšu koordinators

Pats esmu piedzīvojis Svētku prieku un sajūsmu, piedaloties tajos gan kā dejotājs, kad dejoju tautas deju ansamblī “Zelta sietiņš”, gan kā organizators, strādājot Svētku rīkotāju komandā. Viennozīmīgi, piedalīties kopējā Svētku burziņā, ir ārkārtīgi liels prieks, pozitīva pieredze, iespēja gūt ne tikai pozitīvas emocijas, bet arī pieredzi un jaunus draugus.
Jāatzīst, ka man kā dejotājam skatīties deju koncertus ir grūti, jo ir vēlme dejot līdzi un būt uz deju laukuma kopā ar citiem.

Aicinu ikvienu rotāt Svētkus ar deju, dziesmu, gavilēm! Lai skan, dimd, gavilē visa Latvija!